Business Broker Spain POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti.

Nasledujúce informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov odrážajú záväzok spoločnosti COLIN WILKINSON (Obchodný maklér Španielsko), na udržiavanie a zaručenie bezpečných obchodných vzťahov ochranou osobných údajov, zaručením práva na súkromie každého z používateľov našich služieb. V tomto dokumente vysvetľujeme, ako používame osobné údaje používateľov webového portálu.

2. Definícia osobných údajov

Ako „Osobné údaje“ musíme chápať všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Medzi inými uveďte meno, priezviská, poštovú a elektronickú adresu a tiež telefónne číslo.

3. Ošetrenie a účely zhromaždených údajov

S akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete navštívením ktoréhokoľvek z našich webových portálov alebo s inštaláciou našej mobilnej aplikácie, sa bude nakladať v súlade s pravidlami ochrany údajov a budú zhromažďované, spracovávané a používané iba na zákonné, legitímne a informované účely. Preto podrobne uvádzame všetky účely, na ktoré používate osobné údaje, COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) ako zodpovedný za ošetrenie:

Spravujte registračné formuláre, aby ste sa stali registrovanými používateľmi a využívali prístup k službám. Okrem toho ich môžete kontaktovať a odpovedať na ne v súvislosti so vzniknutými problémami alebo dostávať komerčné informácie o nových produktoch a správach spoločnosti.

Ďalším účelom, na ktorý sa údaje zhromažďujú, je odpovedať na otázky zaslaním kontaktných formulárov. Údaje získané prostredníctvom tohto kanála majú odpovedať samotným používateľom a posielať im obchodné informácie a tiež ich zahrnúť do distribučného zoznamu.

Od spoločnosti COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) budeme informovať všetkých používateľov o nepovinnej povahe zhromažďovania určitých osobných údajov, pokiaľ nie je uvedené inak. Avšak nevyplnenie uvedených údajov môže zabrániť spoločnosti COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) v poskytovaní všetkých tých služieb spojených s takýmito údajmi, čo nás zbavuje zodpovednosti za neposkytnutie alebo neúplné poskytnutie týchto služieb.

Používateľ je povinný poskytnúť údaje pravdivo a priebežne ich aktualizovať, preto si COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) vyhradzuje právo vylúčiť zo služieb a pokračovať v zrušení služby každému používateľovi, ktorý poskytol nepravdivé informácie, bez toho, aby boli dotknuté iné konania, ktoré prebiehajú v zákone.

4. Legitimácia pre spracovanie vašich údajov

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je odpoveď na otázky uskutočnené prostredníctvom webovej stránky, čo znamená uplatnenie predzmluvných opatrení zainteresovanou stranou na žiadosť zainteresovanej strany.

5. Obdobie uchovávania údajov

Údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na zodpovedanie otázok.

6. Oznamovanie vašich osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. V prípade, že by bolo nevyhnutné oznámiť vaše informácie tretej strane, bude vyžiadaný váš súhlas.

7. Zabezpečenie vašich osobných údajov

COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) má osobitnú snahu zaručiť bezpečnosť svojich osobných údajov. Vaše údaje sú uložené v našich informačných systémoch, kde sme prijali a implementovali bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili akejkoľvek strate alebo neoprávnenému použitiu tretími stranami, napríklad naše webové portály používajú protokoly šifrovania údajov Https.

8. Informácie o používaní súborov cookie

Samotná návšteva tohto webového portálu alebo použitie služieb COLIN WILKINSON (Business Broker Španielsko) nie sú automaticky zaregistrované žiadne osobné údaje, ktoré identifikujú používateľa. Upozorňujeme vás však, že počas navigácie na webových stránkach sa používajú „súbory cookie“, malé dátové súbory, ktoré sa generujú v počítači používateľa internetu a ktoré nám umožňujú získať nasledujúce analytické informácie:

a) Dátum a čas prístupu na web, ktorý nám umožňuje poznať najbohatšie hodiny a vykonať nevyhnutné úpravy, aby sme sa vyhli problémom so saturáciou počas našich špičkových hodín.

b) Počet denných návštevníkov každej sekcie, ktorí umožňujú spoznať najúspešnejšie oblasti a zvyšovať a zlepšovať ich obsah, aby používatelia dosiahli uspokojivejší výsledok a zlepšili vzhľad obsahu.

c) Dátum a čas poslednej návštevy webovej stránky používateľom, ktorý uskutočnil analytické a štatistické štúdie o používaní webu.

d) Bezpečnostné prvky, ktoré zasahujú do kontroly vstupu do zakázaných oblastí.

Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie

9. Práva používateľov.

Všetci používatelia môžu uplatniť ktorékoľvek z práv udelených nariadeniami o ochrane údajov, ako je právo na prístup, opravu, obmedzenie spracovania, vymazanie, prenosnosť údajov a námietky, ktoré sa zúčastnia písomne ​​na adresu COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) so sídlom v 4 Lancaster way, Brough UK, HU151TZ alebo zaslaním e-mailu na adresu colin@businessbrokerspain.com Ak to považujete za vhodné, môžete podať žiadosť na Úrad na ochranu údajov na uplatnenie ochrany vašich práv.

10. Nechcete od nás dostávať informácie alebo chcete odvolať svoj súhlas?

Každý používateľ môže namietať proti používaniu svojich informácií na reklamné účely, prieskum trhu alebo vývoj prieskumov spokojnosti, ako aj svoj súhlas kedykoľvek odvolať (bez spätnej účinnosti). Ak to chcete urobiť, musíte poslať e-mail na adresu Info@businessbrokerspain.com Keď dostanete reklamu e-mailom, môžete tiež podať námietku proti uvedenému e-mailu kliknutím na odkaz v ňom obsiahnutý a podľa poskytnutých pokynov.

11. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov.

Naše zásady ochrany osobných údajov môžu byť aktualizované v dôsledku zmien a právnych potrieb, ako aj v dôsledku vylepšení a zmien zahrnutých v spôsobe, akým ponúkame a poskytujeme naše služby a pomôcky aplikácie. Preto vám odporúčame pravidelne navštevovať naše Pravidlá ochrany osobných údajov a pristupovať k nim, aby ste mali prístup k najnovším zmenám, ktoré mohli byť zapracované, a poznali ich. Ak tieto zmeny súvisia so súhlasom vydaným používateľom, v takom prípade sa odošle nezávislé a samostatné oznámenie, ktoré ho bude opäť zhromažďovať.

Ak počas čítania máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov alebo si chcete uplatniť akékoľvek právo alebo akciu týkajúcu sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@businessbrokerspain.com

Porovnajte výpisy

POROVNAŤ