Presťahovanie sa do Španielska z krajín mimo EÚ

vlajka eu vlajka európskej únie na stožiari mávanie na bl P5QSR3A e1631186412411

Presťahovanie sa do Španielska z krajín mimo EÚ

Informácie na tejto stránke majú len informačný charakter a môžu sa zmeniť. O radu by ste sa mali informovať na miestnom španielskom veľvyslanectve. Tieto informácie vám majú poskytnúť iba pokyny. Prevzali sme informácie z oficiálnych španielskych webových stránok preložených do angličtiny. Na stránku, ktorú sme použili, navštívte TU

TYP POVOLENIA

Ide o prechodný pobyt a pracovné povolenie pre a nie tunajší, cezpoľný cudzinec v Španielsku vykonávať lukratívnu činnosť dňa vlastné .

ZÁKLADNÉ PREDPISY

 • Organické právo 4/2000z 11. januára o právach a slobodách cudzincov v Španielsku a ich sociálnej integrácii (články 25a, 36 a 37).
 • Zákon 12/2012z 26. decembra o naliehavých opatreniach na liberalizáciu obchodu a určitých služieb.
 • Zákon 39/2015, z 1. októbra, o spoločnom administratívnom postupe verejných správ.
 • Nariadenie o organickom práve 4/2000, schválené Kráľovský výnos 557/2011 z 20. apríla(články 103 až 109).
 • Pokyn DGI / SGRJ / 05/2007, o začlenení určitých správ, ktoré budú považované za prostriedky preukázania súladu s určitými regulačnými požiadavkami, do spisov o povolení prechodného pobytu a samostatnej zárobkovej činnosti, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné dôkazné prostriedky povolené v zákone.

POŽIADAVKY

 • Nebyť občanom štátu Európskej únie, Európsky hospodársky priestor alebo Švajčiarsko, alebo rodinný príslušník občanov týchto krajín, na ktoré sa vzťahuje občiansky režim Únie.
 • Nebolo nájdené nepravidelne na španielskom území.
 • Nedostatok registrov trestov v Španielsku a v ich predchádzajúcich krajinách pobytu za zločiny podľa španielskeho práva.
 • Zákaz vstupu do Španielska a v teritoriálnom priestore krajín, s ktorými Španielsko v tejto súvislosti podpísalo dohodu, nevyzerajú ako nevhodné.
 • Nebyť, kde je to vhodné, v lehote záväzku nevrátiť sa do Španielska, ktoré cudzinec pri dobrovoľnom návrate do krajiny pôvodu predpokladal.
 • Dodržiavajte požiadavky, ktoré súčasná legislatíva vyžaduje pre otváranie a prevádzka predpokladanej aktivity.
 • Mať požadované profesionálna kvalifikácia alebo akreditované skúsenosti, dostatočné pri výkone profesionálnej činnosti, ako aj členstvo v prípade potreby.
 • Beschopný to dokázať plánovaná investícia je dostačujúca a prípadne vplyv na tvorbu pracovných miest.
 • Aby dokázali, že áno dostatočné finančné zdroje na ich údržbu a ubytovanie, po odpočítaní tých, ktoré sú potrebné na udržanie činnosti.

 

POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA. \ T

Poznámka: Všeobecne platí, že pri predložení žiadosti je potrebné predložiť kópie dokumentov a predložiť originály.

 • Oficiálny vzor žiadosti (EX - 07) v dvoch vyhotoveniach, riadne vyplnené a podpísané. Tento formulár je možné získať TU
 • Kompletná kópia platný pas alebo cestovný doklad.
 • V maloobchode a poskytovaní služieb uvedených v prílohe zákona 12/2012, ktoré sa vykonávajú v stálych prevádzkach, ktorých užitočná plocha je rovná alebo menšia ako 300 metrov štvorcových, zodpovedné vyhlásenie alebo predchádzajúca komunikácia (v zmysle článku 71 písm. a) zákona 30/1992) a prípadne dôkaz o zaplatení príslušnej dane.

V ostatných činnostiach a poskytovaní profesionálnych služieb je k dispozícii zoznam oprávnenia alebo licencie ktoré sú potrebné na inštaláciu, otvorenie alebo prevádzku plánovanej činnosti alebo na odborné cvičenie s uvedením situácie, v ktorej sa nachádzajú postupy na jeho dosiahnutie. , vrátane, kde je to vhodné, certifikácií aplikácie pred príslušnými orgánmi.

 • Kópia dokumentácie, ktorá preukáže, že má školenie a prípadne odbornú spôsobilosť zákonne požadovanú na výkon povolania.
 • Akreditácia, ktorá existuje dostatočné finančné investície, alebo záväzok podpory od finančných inštitúcií alebo iných.
 • Projekt založenia alebo činnosť, ktorá sa má vykonať, s uvedením plánovanej investície, jej očakávanej ziskovosti a prípadne pracovných miest, ktorých vytvorenie sa očakáva.

Ako príklad a bez ohľadu na to, aké je to opodstatnené inými prípustnými prostriedkami zákona, posledné tri sekcie môžu byť akreditované v správe o ocenení vydala jedna z týchto organizácií:

 • Národná federácia združení podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb ( ATA)
 • Únia profesionálov a samostatne zárobkovo činných osôb (UPTA) 
 • Medzisektorová konfederácia samostatne zárobkovo činných osôb španielskeho štátu (CIAE)
 • Organizácia profesionálov a nezávislých pracovníkov (ponuka na prevzatie)
 • Zväz združení samostatne zárobkovo činných osôb a podnikateľov (UATAE)

Dôležité upozornenie: keď sú poskytnuté dokumenty z iných krajín, musia byť preklad do španielčiny alebo do úradného jazyka na území, kde je žiadosť podaná.

Na druhej strane, všetky zahraničné verejné listiny musia byť predtým legalizované Španielskym konzulárnym úradom s jurisdikciou v krajine, v ktorej bol uvedený dokument vydaný alebo prípadne ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce okrem v prípade, v ktorom bol uvedený dokument apostilované príslušným orgánom vydávajúcej krajiny podľa Haagskeho dohovoru z 5. októbra 1961 a pokiaľ uvedený dokument nie je oslobodený od legalizácie podľa medzinárodného dohovoru.

Viac informácií o preklade a legalizácii dokumentov nájdete v informačnom liste

 

PROCES

 • Subjekt oprávnený podať žiadosť: cudzinec osobne.
 • Miesto prezentácie: diplomatická misia alebo španielsky konzulárny úrad zodpovedajúci vášmu bydlisku.
 • Poplatky za pobyt a prácu: vzniknú v čase prijatia na spracovanie žiadosti a musia byť zaplatené do desiatich pracovných dní, sú to:
  • Kód modelu 790 052, časť 2.1 pôvodné povolenie prechodného pobytu
  • Model 790, kód 062, oddiel 1.5 „Self -oprávnenia na zamestnanie

Formulár predplatného je možné stiahnuť z Internetový portál štátneho tajomníka pre verejnú funkciu

 • Doba riešenia žiadosti: 3 mesiace odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bol zapísaný do registra príslušného orgánu na spracovanie. Po uplynutí uvedenej lehoty bez toho, aby administratíva urobila oznámenie, sa môže rozumieť, že žiadosť bola zamietnutá z dôvodu administratívnej mlčanlivosti.
 • Diplomatická misia alebo konzulárny úrad oznámi záujemcovi uznesenie o žiadosti o prechodný pobyt a samostatnú zárobkovú činnosť.
 • V prípade ústupku pracovník má jeden mesiac z oznámenia do osobne požiadať o vízum , na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade, v ktorého ohraničení má bydlisko. K žiadosti je potrebné priložiť:
  • Obyčajný pas alebo cestovný doklad uznaný ako platný v Španielsku s a minimálna platnosť štyri mesiace .
  • Osvedčenie o registri trestov vydané orgánmi krajiny pôvodu alebo krajiny alebo krajín, v ktorých ste mali bydlisko počas posledných piatich rokov.
  • Lekársky certifikát.
  • Dôkaz o zaplatení Vízum odmena ,
 • Diplomatická misia bude Rozhodne na požiadanie do mesiaca .
 • Akonáhle pracovníkovi bolo vízum udelené, ak je to uplatniteľné musí si to vyzdvihnúť osobne do mesiaca odo dňa oznámenia. Ak sa zbierka neuskutoční v uvedenej lehote, bude sa rozumieť, že ste odstúpili a spis bude uložený.
 • akonáhle víza sa zbierajú, robotník musí vstúpiť na španielske územie v rámci platnosti víza, ktorá bude tri mesiace.
 • Od vstupu do Španielska, robotník má tri mesiace na to, aby sa stal členom , registrácia a následný príspevok za podmienok stanovených platnými predpismi sociálneho zabezpečenia.
 • Do mesiaca odkedy sa pracovník zaregistruje na sociálnom zabezpečení, on alebo ona musí osobne požiadať o preukaz totožnosti cudzincov na imigračnom úrade alebo policajnej stanici v provincii, kde bolo povolenie spracované. Ak chcete zistiť, kam ísť, harmonogram a ak si chcete dohodnúť stretnutie, môžete sa obrátiť na: TU
 • Pri spracovaní odtlačku prsta žiadateľ predloží cestovný pas alebo cestovný titul a poskytne:
  • Oficiálny model aplikácia karty (EX-17) k dispozícii na TU
  • Doklad o zaplatení poplatku za kartu.
  • Akreditácia príslušnosti a / alebo registrácia na sociálnom zabezpečení.
  • Tri nedávne farba pasu fotografie na bielom pozadí.

Pripojte sa k diskusii

Porovnajte výpisy

POROVNAŤ