Acord de no divulgació

Es tracta d’un acord de confidencialitat entre la persona que envia aquest formulari i Business Broker Spain
 1. Business Broker Spain té la intenció de divulgar informació (la informació confidencial) al comprador per tal que el comprador pugui investigar amb la intenció de comprar qualsevol empresa que actualment sigui propietat del client de Business Broker Spain
 2. El comprador es compromet a no utilitzar la informació confidencial amb cap propòsit, excepte el propòsit de comprar el negoci, sense obtenir prèviament l’acord escrit de Business Broker Spain.
 3. El comprador es compromet a mantenir segura la informació confidencial i a no divulgar-la a cap tercer, excepte als assessors, advocats i professionals que necessitin conèixer-la a l’efecte, que saben que tenen el deure de confiança amb el comprador i que estan obligats per obligacions equivalents a les de la clàusula 2 anterior i aquesta clàusula 3.
 4. Els compromisos de les clàusules 2 i 3 anteriors s’apliquen a tota la informació divulgada per Business Broker Spain al comprador, independentment de la forma o forma en què es reveli o registri, però no s’aplica a: a) Qualsevol informació que estigui o estigui el futur en el domini públic (tret que sigui com a conseqüència de l’incompliment d’aquest Acord); o b) Qualsevol informació que el comprador ja conegui i que no estigui subjecta a cap obligació de confiança abans que el venedor la reveli al comprador.
 5. Res d’aquest acord impedirà que el comprador faci divulgació de la informació confidencial exigida per la llei o per qualsevol autoritat competent.
 6. En el cas que Business Broker Spain sol·liciti la devolució, s’hauran de retornar totes les còpies i registres de la informació confidencial subministrada al comprador, inclòs tot el que hagin rebut, i no conservaran cap còpia o registre de la informació confidencial a qualsevol format.
 7. Ni aquest Acord ni el subministrament d’informació atorguen al comprador cap llicència, interès o dret respecte als drets de propietat intel·lectual del venedor, excepte el dret a copiar la informació confidencial únicament amb l’objectiu per al qual es va subministrar.
 8. Els compromisos de les clàusules 2 i 3 continuaran vigents durant 2 anys a partir de la data d’aquest Acord.
 9. Aquest Acord es regeix i s’ha d’interpretar d’acord amb la legislació espanyola. Els tribunals espanyols tindran jurisdicció exclusiva per tractar qualsevol controvèrsia sorgida o que pugui sorgir o relacionada amb aquest Acord.
 10. El comprador es compromet a no dirigir-se directament al venedor ni a cap part coneguda pel venedor (inclosos els empleats de l’empresa) per cap mitjà, ni a través de cap altre corredor o persona amb l’objectiu de comprar part o tot aquest o qualsevol altre negoci propietat del venedor. 
 11. Un cop presentada al venedor, qualsevol oferta de dipòsit o compra s’ha de fer a través del representant de Business Broker Spain.
 12. A més, estic d’acord que si hagués de ser part en negociacions o accions que intentin impedir o siguin contràries als interessos de Business Broker Spain com a agents venedors, respondré de les comissions que d’altra manera haurien estat degudes a Business Corredor Espanya.

En enviar l’NDA, accepteu les condicions anteriors

Compareu llistats

comparar