"AVÍS LEGAL"

PRIMERA.- TITULAR DE LA WEB

Aquest portal web pertany a COLIN WILKINSON (Business Broker Espanya) amb NIF Y6234841S, i amb domicili social per tal de complir l’art. 10 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, al CENTRE COMERCIAL PARQUE MIJAS, OFICINA 15 CALLE RIO DARRO CP 29640 LAS LAGUNAS DE MIJAS (MÁLAGA)

SEGON.- OBJECTE DE LA WEB

COLIN WILKINSON (Business Broker Espanya) posa a disposició del públic (en endavant usuari), accés a www.checkyournew.website.es (en endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS i / o SERVEIS), a través d’un lloc web informatiu. Els CONTINGUTS del web són proporcionats i creats per la pròpia empresa.

Finalment, a causa de la naturalesa del lloc web, és possible que es puguin modificar o incloure canvis en el contingut d’aquestes Condicions, per tant, qualsevol usuari està obligat a accedir a aquestes Condicions cada vegada que accedeixi al lloc web, suposant que es donin les condicions corresponents que són vàlids en el moment d’accés s’aplicaran

TERCER.- ACCÉS A LA WEB

L’accés a la web no requereix el registre previ dels usuaris. No obstant això, per poder consultar determinats continguts del lloc web així com per rebre butlletins, serà necessari registrar l’Usuari mitjançant el procediment adequat.

En qualsevol cas, les dades introduïdes per l’Usuari durant el procés de registre han de ser exactes, actuals i certes.

QUART.- ÚS CORRECTE DELS SERVEIS

L’usuari es compromet a utilitzar els Serveis d’una manera diligent, correcta i lícita i, en particular, queda prohibit estrictament a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

 • utilitzar els Serveis d’una manera, amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i les bones pràctiques generalment acceptades o l’ordre públic;
 • reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que tingueu l'autorització del propietari dels drets corresponents o estigui legalment permès;
 • realitzar qualsevol acte que es pugui considerar una violació de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) o a tercers;
 • utilitzar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol tipus obtinguda a través del lloc web per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones independentment de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;
 • L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin patir COLIN WILKINSON (Business Broker Spain), a causa de l’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades, així com de qualsevol altra inclosa en aquestes Condicions Generals i / o les imposades per la Llei en relació a l’ús del lloc web.

Tots els usuaris menors d’edat han d’utilitzar la web amb el consentiment del seu pare, mare o tutor legal, sent aquests els responsables de qualsevol problema que es pugui produir en les compres i en l’ús dels serveis de la mateixa.

COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) vetllarà pel respecte del sistema legal vigent en tot moment i tindrà dret a interrompre, a la seva discreció, el Servei o a excloure l’usuari del lloc web en cas de presumpta comissió, de qualsevol dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que, a parer de COLIN WILKINSON (Business Broker Spain), sigui contrària a les presents Condicions Generals o pugui pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de COLIN WILKINSON (Business Broker Spain)

CINQUENA.- NORMES DE CONDUCTA

Els usuaris poden contactar amb COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) i interactuar en determinades seccions del portal web, ja sigui a través del bloc o compartint seccions a les xarxes socials, sempre que respectin el present codi de conducta:

1. Cap altra persona o entitat no pot passar cap usuari, en cas contrari, pot incórrer en falta o delicte segons el Codi Penal i el Codi Civil espanyol.

2. NO PODEU UTILITZAR UN LLENGUATGE RESPECTOSU I OFENSIU. No s’admeten missatges amb amenaces, insults greus o cap altre tipus de comentaris que puguin ferir la sensibilitat. En aquest cas, COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) es reserva el dret d’eliminar qualsevol contingut que contravingui aquesta condició i d’exercir els canals legals adequats.

3. ESTÀ COMPLETAMENT PROHIBIT presentar, citar i recomanar empreses o portals web i, en general, realitzar accions de màrqueting o correu brossa. Aquest tipus de contingut s’eliminarà juntament amb els comptes que hagin dut a terme aquesta acció i fins i tot el posaran al coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

SISÈ.- DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, articles d’opinió, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com disseny gràfic, codi font i programari, són propietat exclusiva de COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) o de tercers. parts, els drets dels quals estan legítimament en mans de COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) i, ​​per tant, estan protegides per la legislació nacional i internacional.

Està estrictament prohibit l’ús de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

SETENA.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) es reserva el dret d’interrompre l’accés als serveis en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, avaria o per qualsevol altre motiu justificat.

En conseqüència, COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat o la continuïtat del lloc web ni dels serveis, de manera que l’ús dels mateixos per part dels usuaris es realitza al seu propi risc. , sense que, en cap moment, es pugui reclamar responsabilitats davant COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) al respecte.

A més, COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) no assumeix cap responsabilitat derivada, a tall d’exemple, però no limitada a:

 • De l’ús que els usuaris fan dels materials disponibles al lloc web, ja sigui prohibit o permès, infringint els drets de propietat intel·lectual i / o industrial dels continguts del propi lloc web o de portals de tercers.
 • Qualsevol dany i perjudici per als usuaris causat pel funcionament normal o anormal de les eines de cerca, l’organització o la ubicació del contingut i / o l’accés als serveis i, en general, els errors o problemes que puguin sorgir. generar en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que formen el servei.
 • El contingut d’aquestes pàgines a les quals els usuaris poden accedir des dels enllaços inclosos a la web.
 • Dels actes o omissions de tercers, independentment de si aquests tercers podrien estar vinculats a COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) per mitjans contractuals.

De la mateixa manera, COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements nocius en els continguts que puguin causar alteracions en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en ells, de manera que COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

Errors o retards en l’accés dels serveis per part de l’usuari en introduir les seves dades en el formulari corresponent o qualsevol anomalia que es pugui produir quan aquests incidents es deuen a problemes a Internet, causes de circumstàncies imprevisibles o força major i qualsevol altra contingència imprevisible que no sigui la bona fe de COLIN WILKINSON (Business Broker Spain)

 • Fallades o incidències que es puguin produir en comunicacions, supressions o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
 • Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús ineficient del servei i de mala fe per part de l’usuari.
 • De la inoperabilitat o problemes en l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari per enviar la informació sol·licitada.

En qualsevol cas, COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) es compromet a resoldre els problemes que puguin sorgir i a oferir a l’usuari tot el suport necessari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

VUITENA.- ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i pèrdues soferts per l’accés als Serveis / contingut de tercers a través de connexions, enllaços o enllaços dels llocs enllaçats o la precisió o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen a COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) és exclusivament informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podeu ampliar els Serveis que ofereix el Portal. COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços ni de les conseqüències derivades de l’accés dels usuaris als mateixos. Aquests serveis de tercers els proporcionen, de manera que COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) no pot controlar ni controla la legalitat dels serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l’usuari ha d’exercir prudència en la valoració i ús de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

Queda expressament prohibit introduir hipervincles amb finalitats comercials en llocs web diferents de COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) que permetin accedir a aquest lloc web sense el consentiment exprés de COLIN WILKINSON (Business Broker Spain). En qualsevol cas, l’existència d’hipervincles en llocs web fora de l’empresa, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o comercials amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part de COLIN WILKINSON (Business Broker Spain)

NOVENA.- TRACTAMENT DE DADES I ÚS DE COOKIES

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals i el nou Reglament general de protecció de dades de caràcter personal 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, informem que les dades personals que proporcioneu a través del nostre lloc web o mitjançant l’enviament de correus electrònics s’incorporaran als fitxers i tractaments de COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) per a les finalitats descrites a la política de privadesa, que haurien de ser llegides, enteses i acceptades per a l’ús de aquest portal web.

COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) es compromet a complir l’obligació de secret de les dades personals, per la qual cosa ha adoptat les mesures necessàries per evitar alteracions, pèrdues o accessos no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

En els formularis que recopilin dades personals, s’informarà a cada usuari sobre les finalitats per a les quals es recopilen les dades. L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades.

D’altra banda, COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) l’informa que en visitar aquest portal web no es registren automàticament cap dada personal que identifiqui un usuari, sinó que hi ha certa informació de caràcter no personal i no identificable amb un usuari específic. que es recopila durant la sessió en directe a través de dispositius anomenats “cookies” que ens permeten obtenir informació estadística sobre l’ús del portal web per tal de poder fer millores. Tots els usuaris han de consultar la nostra política de cookies per navegar per la web.

En qualsevol cas, tots els usuaris tenen dret a exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició i portabilitat de les dades que ajuden, escrivint a COLIN WILKINSON (Business Broker Spain) a adreça electrònica colin@checkyournew.website En cas que ho consideri, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

DESENA.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió interpretativa o contenciosa que pugui sorgir, s'aplicarà la legislació espanyola i, en cas de controvèrsia, ambdues parts es comprometen a sotmetre's, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Màlaga ( Espanya).

Compareu llistats

comparar